Black Ribbon

Summary
summary List of files selected for download.
  • คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5656/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร    Size: 2.43 MB

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร